Office
Ασφάλεια Επιχείρησης
από €80
Ενδεικτικά Πακέτα Ασφάλισης
Ασφάλεια Mega Business Υδρόγειος Ασφαλιστική

Πυρκαγιά - κεραυνός
Ζημιές πυρόσβεσης
Ζημιές από καπνό
Ευρεία έκρηξη
Πυρκαγιά από δάσος - θάμνους
Τρομοκρατικές ενέργειες-κακόβουλες βλάβες
Στάσεις-απεργίες-πολιτικές ταραχές
Κάλυψη βραχυκυκλώματος
Πλημμύρα-θύελλα-καταιγίδα
Ρήξη σωληνώσεων εγκαταστάσεων ύδρευσης - κεντρικής θέρμανσης - κλιματισμού - αποχέτευσης (η
κάλυψη αποχέτευσης παρέχεται μόνο σε οικοδομές ηλικίας κάτω των 15 ετών)
Ρήξη ή/και υπερχείλιση σωληνώσεων - εγκαταστάσεων sprinklers.
Ζημιές από χιόνι - παγετό - χαλάζι
Ζημιές στο κτίριο μετά από διάρρηξη
Κλοπή περιεχομένου συνεπεία διάρρηξης/ληστείας
Πρόσκρουση οχήματος
Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
Θραύση υαλοπινάκων - βιτρινών
Έξοδα κατεδάφισης ή/και έξοδα αποκομιδής ερειπίων
Αστική ευθύνη προς τρίτους και ιδιοκτήτες οικοδομής συνεπεία πυρκαγιάς
Ληστεία ταμείου (Hold Up) (Ισχύει μόνο κατά τις εργάσιμες ώρες)
Ασφάλιση οικοδομής σε αξία αντικατάστασης
Ασφάλιση πάγιου εξοπλισμού σε αξία αντικατάστασης (εξαιρουμένων των μηχανημάτων)
Έξοδα φύλαξης
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση
Ζημιές σε φωτεινές επιγραφές συνεπεία πυρκαγιάς / κεραυνού
Προστασία υπασφάλισης
Έξοδα προσωρινής μεταστέγασης, μεταφοράς, αποθήκευσης και επανεγκατάστασης περιεχομένου
Επείγουσα τεχνική βοήθεια

Προαιρετικά:

Σεισμός
Ημερήσιο επίδομα λόγω διακοπής εργασιών
Καθίζηση - κατολίσθηση

Ασφάλεια Μικρών Ξενοδοχειακών Μονάδων & Ενοικιαζόμενων Δωματίων

Υδρόγειος Ασφαλιστική

Πυρκαγιά - κεραυνός
Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλισμένο χώρο
Πτώση αεροπλάνων
Έκρηξη φυσική ή χημική
Πυρκαγιά από δάσος ή συστάδες δέντρων – θάμνων
Θύελλα - καταιγίδα
Πλημμύρα
Χιόνι – χαλάζι - παγετός
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, υπερχείλιση
δεξαμενών
Διάρρηξη σωληνώσεων εγκαταστάσεων sprinklers
Πρόσκρουση οχημάτων στα ασφαλισμένα
Τρομοκρατικές Ενέργειες
Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
Κακόβουλη βλάβη, βανδαλισμός
Ζημιές κλέπτη στην οικοδομή συνεπεία διάρρηξης έως το 5% του ασφαλισμένου κεφαλαίου της
οικοδομής
Ηλεκτρικές βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
Κλοπή περιεχομένου (διάρρηξη ή/και ένοπλη ληστεία) μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
ξενοδοχείου
Θραύση υαλοπινάκων, κρυστάλλων θυρών και παραθύρων
Ζημιές εξωτερικών πινακίδων – επιγραφών
Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης προς τρίτους

Αστική ευθύνη από τη χρήση πισίνων, αθλητικών εγκαταστάσεων
Αστική ευθύνη από τη λειτουργία εστιατορίου ή/και μπαρ
Τροφική δηλητηρίαση
Αστική ευθύνη κλοπής για προσωπικά είδη πελατών
Εργοδοτική αστική ευθύνη

Ασφάλεια Ξενοδοχείων Υδρόγειος Ασφαλιστική

Πυρκαγιά - κεραυνός
Καπνός που προέρχεται από φωτιά στον ασφαλισμένο χώρο.
Πτώση αεροπλάνων
Έκρηξη φυσική ή χημική
Πυρκαγιά από δάσος ή συστάδες δέντρων – θάμνων.
Θύελλα - καταιγίδα
Πλημμύρα
Χιόνι – χαλάζι - παγετός
Διάρρηξη σωληνώσεων ύδρευσης, κεντρικής θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, υπερχείλιση δεξαμενών
Διάρρηξη σωληνώσεων εγκαταστάσεων sprinklers
Έξοδα άντλησης υδάτων
Έξοδα κατεδάφισης ερειπίων, εκκαθάριση και μεταφορά υπολειμμάτων, συντριμμάτων
Πρόσκρουση οχημάτων στα ασφαλισμένα
Πτώση δένδρων, κλαδιών ή τηλεφωνικών στύλων
Τρομοκρατικές ενέργειες
Πολιτικές ταραχές, στάσεις, απεργίες, διαδηλώσεις, οχλαγωγίες
Κακόβουλη βλάβη, βανδαλισμός
Ζημιές κλέπτη στην οικοδομή συνεπεία διάρρηξης
Ηλεκτρικές βλάβες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων
Καθίζηση, ύψωση , κατολίσθηση εδάφους μόνο από καλυπτόμενους κινδύνους.
Ζημιές εξωτερικών πινακίδων – επιγραφών
Θραύση υαλοπινάκων, κρυστάλλων θυρών και παραθύρων
Κλοπή περιεχομένου (διάρρηξη ή/και ένοπλη ληστεία) μόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας του
ξενοδοχείου
Αστική ευθύνη του ασφαλισμένου για υλικές ζημιές προς τρίτους (ομόρων) από μετάδοση πυρκαγιάς ή
έκρηξης
Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη της οικοδομής προς τρίτους συνεπεία διαρροής υδάτων
Έξοδα έκδοσης αδειών αποκατάστασης ζημιών
Έξοδα αμοιβών μηχανικών / αρχιτεκτόνων
Αλλοίωση εμπορευμάτων (αναλώσιμα) εντός ψυγείων ή ψυκτικών θαλάμων

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (κατά παντός) για μηχανήματα
Προστασία υπασφάλισης
Περιουσία σε Υπαίθριο Περιβάλλοντα Χώρο
Η κάλυψη έχει επεκταθεί ώστε να περιλαμβάνει και ζημιές που θα υποστεί η περιουσία της ασφαλισμένης
επιχείρησης η οποία βρίσκεται εκτός της κύριας εγκατάστασης σε υπαίθριο περιβάλλοντα χώρο, έναντι των
κινδύνων :  Πυρκαγιάς, κεραυνού,  Πυρκαγιάς από δάσος,  Καπνού,  Πτώσης δέντρων και στύλων
Πρόσκρουσης οχημάτων,  Πτώσης αεροσκαφών και τμημάτων αυτών οι οποίες θα συμβούν σε :
Μεταλλικά ή ξύλινα στέγαστρα ή πέργκολες, Εξοπλισμός και περιεχόμενο εστίασης (καρέκλες, τραπέζια,  τέντες)

Κάλυψη Αστικής Ευθύνης από την εν γένει λειτουργία της επιχείρησης προς τρίτους

Η κάλυψη περιλαμβάνει :
Αστική ευθύνη από τη χρήση πισίνων, αθλητικών εγκαταστάσεων
Αστική ευθύνη από τη λειτουργία εστιατορίου ή/και μπαρ.
Τροφική δηλητηρίαση
Αστική ευθύνη κλοπής για προσωπικά είδη πελατών

Προαιρετικά:

Σεισμός

Οι κυριότερες Ασφαλιστικές Εταιρίες με τις οποίες συνεργαζόμαστε

ασφαλιστικές εταιρίες πιέτρης ασφάλειες

Στείλτε μας σήμερα τα ασφαλιστήρια σας & θα προσπαθήσουμε να σας βρούμε πρόταση που είτε με τα ίδια ασφάλιστρα που πληρώνετε θα έχει επιπλέον παροχές,
είτε με τις ίδιες περίπου καλύψεις θα έχει χαμηλότερη τιμή!

Επίσης αν δεν θέλετε να αλλάξετε ασφαλιστική, μπορείτε σε συνεννόηση μαζί μας υπογράφοντας μια υπεύθυνη δήλωση να αναλάβουμε το ασφαλιστήριό σας
με τις ίδιες παροχές και τιμή.