Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης Επαγγελματία

Τα ασφάλιστρα καταβάλλονται ανά 3μηνο, 6μηνο, 12μηνο ή σε δόσεις με πιστωτική κάρτα. 

Αστική Ευθύνη Ιατρού

Καλύπτεται η Αστική Ευθύνη του ιατρού σύμφωνα με τα άρθρα 914 και επόμενα του Α.Κ. για σωματικές βλάβες ή θάνατο που θα προξενήσει σε τρίτους-ασθενείς του από πράξεις ή παραλείψεις του, συνεπεία ατυχήματος, κατά τη διάρκεια της νόμιμης άσκησης των καθηκόντων του στα πλαίσια της ειδικότητάς του. Επέκταση της κάλυψης σε περίπτωση που ο ιατρός προξενήσει σωματικές βλάβες ή θάνατο κατά την παροχή πρώτων βοηθειών σε κατάσταση ανάγκης, πέραν της ειδικότητάς του. Το συμβόλαιο ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν καλύπτει βλάβες ή ζημιές που θα προξενήσει ο ασφαλισμένος από την άσκηση του επαγγέλματός του εκτός αυτής.

Το ασφάλιστρο διαμορφώνεται βάσει της ειδικότητας και του ορίου κάλυψης σας.

Οι διαθέσιμες επιλογές κάλυψης είναι:

€50.000   €100.000   €200.000   €300.000   €400.000   €500.000   €600.000   €800.000   €1.000.000                                                                               

Προαιρετικά ✓ Αστική Ευθύνη Λειτουργία του Ιατρείου ✓ Νομική Προστασία

 

Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιού

Καλύπτεται η Επαγγελματική Ευθύνη του Φαρμακοποιού έναντι τρίτων για απώλεια ζωής, σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές από πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε αμέλεια ή παραλείψεις αυτού ή προσώπων που έχει στην υπηρεσία του και σχετίζονται με την παρασκευή και πώληση φαρμάκων. Καλύπτονται και ατυχήματα τα οποία τυχόν συμβούν από τη λειτουργία του χώρου του φαρμακείου και για τα οποία φέρει ευθύνη.

Καλύψεις Πακέτου                                                                              

✓ Σωματικές Βλάβες/ Θάνατος    €25.000

✓ Υλικές Ζημιές                       €10.000 

✓ Ομαδικό Ατύχημα                 €50.000        

✓ Σύνολο Ευθύνης Εταιρίας        €60.000

✓ Νομική Προστασία

Ετήσια Ασφάλιστρα από €107 με + € 15 ανά υπάλληλο - βοηθό

Επιπλέον μπορούν τα ανωτέρω όρια κάλυψης να αυξηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες & επιθυμίες σας

Λοιπά Διαθέσιμα Προγράμματα Αστικής Ευθύνης Επαγγελματιών

Αστική Ευθύνη Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων - Κλινικών
Αστική Ευθύνη Ηλεκτρολόγων, Υδραυλικών, Ψυκτικών, Συντηρητών Καυστήρων
Αστική Ευθύνη Tour Operator

Αστική Ευθύνη Προϊόντος

Αστική Ευθύνη Λογιστών Φοροτεχνικών

Αστική Ευθύνη ΙΚΤΕΟ

Αστική Ευθύνη Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αστική Ευθύνη Δικηγόρων

 Εαν έχετε ήδη συμβόλαιο μπορείτε να μας το αποστείλετε ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά για κλείσιμο ραντεβού, ώστε να το εξετάσουμε και να αντιπροτείνουμε ανταγωνιστική προσφορά. 

Στην περίπτωση που δεν έχετε συμβόλαιο, μπορούμε να σχεδιάσουμε και να σας προτείνουμε το επιθυμητό πρόγραμμα ασφάλισης, δίνοντάς μας τα κάτωθι στοιχεία. Σύντομα θα σας αποσταλλεί η προσφορά μας και θα έχουμε επικοινωνία μαζί σας!